Menü Kapat

KODA GİRMEMEK İÇİN İDARENİN İSTEĞİNE ÜZERİNE İHTİRAZİ KAYITLA YAPILAN DÜZELTMEYE KESİLEN CEZA ESASTAN İNCELENMELİ

03/04/2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan, Anayasa Mahkemesinin 27/02/2019 tarihli ve 2015/15100 Başvuru Numaralı Kararına göre,

Öte yandan süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesine ihtirazi kayıt koyarak dava açmak isteyen başvurucuların durumları, süresinden sonra pişmanlıkla verdiği beyanname üzerine dava açmak isteyen mükelleflerden farklılık arz etmektedir. Pişmanlıkla beyanda bulunan mükellef, yukarıda da belirtildiği üzere, hatalı davranışını kabul etmiştir ve vergi ziyaına yol açan fiilden pişmandır. Bu halde dava açılması bu pişmanlık haliyle bağdaşmamaktadır. Ancak pişmanlık hükümlerinden faydalanma yönünde bir irade göstermeden düzeltme beyanına ihtirazi kayıt koyan mükellefin dava açabilme istedğinin de hukuken korunması gerekir. Bunun nedeni mükellefin pişmanlık iradesinin olmaması ve hala tereddüte düştüğü ya da Vergi İdaresinin düzeltme talebine konu olan hususun hukuken tartışılık hale gelmesini istemesidir. Somut olayda ise başvurucular, herhangi bir hatalı davranışlarının varlığını kabul etmemekle birlikte, alımlarına konu faturaların sahte olmadığını ve bu nedenle de söz konusu indirim unsurlarının gerçek olduğunu iddia etmektedir.

denmektedir. Dolayısıyla, riske girmemek açısından, ihtirazi kayıtla düzeltme verilip, daha sonra ilgili düzeltmelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilere , gecikme faizlerine ve kesilen vergi ziyaı cezalarına açılan davalar esastan incelenmeli.